Current Members (2024):

Lead Mentor: Mr. Xiangdong Chen

Club President: Wenyi Li

Student Captain: Yi Zhong

with Jicheng Xiang, Xinling Ning, Yunqi Zhang, Ziteng Xu, Chenluo Deng, Youran Wang, Yunjie Shen, Yuchen Luo, Xinyue Zhang, Xiren Lin, Tianying Zhao, Ruihe Sun, Xingyu Liu, Xuancheng Liu, Zhiyuan He, Xianyun Guo, Jiankun Su, Xinyue Jiang, Jiahuan Ou, Sicheng Shen, Jiayi Shi, Yuxuan Zhu and Yanbo Wang.

Media: Chengrong Jiang

Outstanding Alumni (2017~2023)

Yuchen Ji, Ziqian Wang, Junhong Xu (‘24’)

Xinyue Zhuang, Jiawen Hu (’23)

Yuwei Gu, Yunqi Yu (’22)

Ziyu Kong, Zhongyuan Zhang (’21)

Yuhan Xi, Ruoyu Hou (’20)

Zecheng Wang (’19)